Házhozszállítás

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Figyelem! Internetes oldalaink használatával Ön a következő feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Computer Market Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett unas.hu internetes oldalán elérhető szolgáltatásokat (továbbiakban: Szolgáltatás vagy webáruház) igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél vagy Fogyasztó) általi használatának feltételeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)
Jelen jogügyletekre a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

1. ÜZEMELTETŐ ADATAI

Üzemeltető: Computer Market Kft.
Cím: Magyarország, 1182 Bp, Körös u. 30.
Cégünk adószáma: 23035230-2-43
Cégjegyzék száma: 01-09-949912
Nyilvántartásba Ügyfél cégbíróság: Budapest cégbíróság

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK

2.1 Ügyfél a Rendelési igény kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára kötelezőnek ismeri el a webáruház működésére vonatkozó jelen Általános Szerződési Feltételeket. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy jelen Feltételeket bármikor, az Ügyfélnek küldött előzetes értesítés nélkül módosítsa. Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjednek az oldal vásárlás nélkül történő felhasználására és minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételére, melyet Ügyfél a webáruházból történő megrendeléssel kezdeményez.

2.2 . A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit már a megrendelést megelőzően megismerheti a konkrét árucikk információs weboldaláról. Ha a webáruházban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bármelyik üzletünkhöz telefonon, készséggel állunk rendelkezésére.

2.3 A Szolgáltató webáruházában szereplő számítástechnikai eszközök két módon vásárolhatóak meg:
   - Kiskereskedelmi forgalomban a Szolgáltató üzlethelyiségeiben.
   - Az unas.hu internetes portálon üzemelő webáruházon keresztül jelen Általános Szerződési Feltételek szerint.

3. MEGRENDELÉS

3.1 A termékek kizárólag regisztráció után rendelhetőek meg. Regisztrációra a főoldalon található Regisztráció menüpontban lévő adatlap kitöltésével kerülhet sor. A korábban rögzített adatok megváltoztatására belépés után van lehetőség. Regisztrációra bárki jogosult.

3.2 Érvényes szerződés a felek között akkor jön létre, amikor a Szolgáltató a visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti az Ügyfelet a szállítás várható idejéről vagy az üzlethelyiségben történő átvehetőségéről. A szerződés akkor is létrejön, ha a visszaigazolás után a Szolgáltató a megrendelt terméket leszállítja a fogyasztó részére. A szerződés létrejöttével a megrendelés fizetendő végösszege nem változik.

3.3 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a webáruházunkban végrehajtott megrendelés következményeként közötte és a Szolgáltató között, a megrendelt termékre magyar nyelvű adásvételi, ill. szállítási szerződés jön létre, amely írásban megkötött szerződésnek minősül. A megkötött szerződés teljesítéséről számla készül, az Ügyfél által megadott adatokkal. A szerződés dokumentumai, úgymint az Ügyfél megrendelése és a Szolgáltató visszaigazolása tárolásra kerülnek és azok később visszakereshetők.

3.4 Szolgáltató elállhat a szerződéstől, ha a szerződéskötést követően a terméket a jelen szerződésben rögzített feltételek mellett neki fel nem róható módon nem tudja az Ügyfél rendelkezésére bocsátani, azzal, hogy ennek okáról más hasonló termék felajánlása mellett az Ügyfelet tájékoztatni köteles. Köteles továbbá az Ügyfél által már megfizetett díjat vagy előleget soron kívül visszafizetni Ügyfél részére.

4. ÁRAK, DÍJAK

4.1 A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

4.2 A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, amelyekről a Szállítás menüpontban tájékozódhat. 

4.3 A Webáruházban található termékek árai eltérhetnek az üzleteinkben található termékek árától.

4.4 A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat azonban, hogy a Webáruházban téves ár jelenik meg. Különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a termék általánosan elfogadott vagy becsült piaci árától jelentősen eltérő irreális árra, a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, de felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében Ügyfél elállhat megrendelésétől.

4.5 Az Eladó bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatja a Webáruházban található termékeket és árakat azzal, hogy a módosítás a Weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ezen változtatások nem érintik a már megkötött szerződéseket.

4.6 Az oldalon lévő esetleges hibákért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik, ebből eredő károkért felelősséget nem vállal. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek.

5. MEGRENDELÉSEK TELJESÍTÉSE

5.1 A Webáruházban minden termékek esetében feltüntetetésre került a várható szállítási határidő. A visszaigazolt mennyiség és a raktárkészlet függvényében ettől eltérhet a tényleges teljesítési idő, amelyről a Szolgáltató munkatársa telefonon vagy e-mailen tájékozatja az Ügyfelet. A teljesítési határidő legfeljebb harminc (30) nap.
Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Ügyfél által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon (30) belül visszatéríteni.

5.2 Fizetési módok
A Ügyfél kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól Ügyfél csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát az Ügyfél nem tudja megfizetni, vagy az áru a Szolgáltatónak fel nem róható okból nem adható át, a Ügyfél köteles a Szolgáltatónak megfizetni a megrendeléssel és szállítással kapcsolatos költségeit.

A termék vételárának kifizetése az alábbiak szerint történhet: 
Készpénzzel - üzleteinkben az áru személyes átvételkor 
Készpénzzel - futárnak az áru személyes átvételkor
Előre utalással: A Ügyfél a szállítás teljesítése előtt előre átutalással is kifizetheti a létrejött szállítási szerződésnek megfelelő ellenértéket. Ebben az esetben a Szolgáltató előleg bekérőt küld e-mailben, mely alapján az utalást el lehet végezni. A kiszállítás indítása, illetve az áru átadása azt követően lehetséges, ha az előlegbekérőn szereplő összeg a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

5.3 Teljesítési hely
Megrendelt termékek személyesen átvehetők üzleteinkben, vagy kiszállítás esetén a megrendelésben megadott címen.

6. ELÁLLÁSI JOG

6.1 Az e pontban foglaltak kizárólag olyan természetes személyre vonatkozik, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban "Fogyasztó").

6.2 A fogyasztónak minősülő Ügyfél az áru megrendelésétől kezdve az átvételét követő 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései szerint. Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket, több termék megrendelése esetén az utolsó terméket átveszi.

6.3 Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
Computer Market Kft. 1182 Budapest, Körös u. 30.
e-mail: cm.norbi@gmail.com

6.4 Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:

  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, illetve amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
  • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.
  • a jogszabályok által meghatározott további esetekben
7. AZ ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSA

7.1 Az elállási jog gyakorlása szaküzleteinkben lehetséges, vagy futárszolgálat igénybevételével a termék 2330 Dunaharaszti, Némedi út 69. szám alatti üzletünkbe történő visszajuttatásával.

7.2 Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy az által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.3 A terméket sértetlen állapotban a számlával együtt kérjük visszaküldeni a Szolgáltató fenti címére. A Ügyfél köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt). Ha az Ügyfél a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, részére eredetileg átadott tételt, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel az Ügyfélnek.

7.4 A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Az utánvéttel visszaküldött csomagot Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni. A termék ügyfélszolgálaton történő személyes átadása is lehetséges. A visszaszállítás során a kárveszély az Ügyfelet terheli, ezért javasoljuk a terméket a gyári csomagolásban visszaküldeni.

7.5 A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (kiszállításért fizetett költséget is) azon a többletköltségeket kivéve, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszajáró összeget Szolgáltató a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, vagy a Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.  A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. Nem illeti meg Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

7.6 A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

8. JÓTÁLLÁS

8.1  Kötelező jótállás
A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.
Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály (1) egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.
A jótállás egyéb feltételeit a termékre vonatkozó Jótállási jegy tartalmazza. A Szolgáltató nem vállal jótállást azért, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben folyamatos és hibamentes lesz.
Jótállás esetén a Ügyfélt ugyanazon jogok illetik meg mint a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.2 Önkéntes jótállás
Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a webáruházban, a termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garanciát) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Amennyiben a Szolgáltató vagy Gyártó ettől eltérően plusz jótállást vállal azt a konkrét termék leírásában szerepelteti és a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit maga határozza meg. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.
A jótállási igény a Szolgáltatónál vagy a jótállási jegyen szereplő javítószolgálatnál a jótállási jeggyel és a vásárlást igazoló számlával együtt érvényesíthető, mely az áruval együtt kerül átadásra az Ügyfél számára. A Ügyfél a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A javításhoz általában a komplett termék visszajuttatása szükséges (ettől csak előzetes telefonos egyeztetés alapján tud a Szolgáltató eltekinteni)

8.3 A jótállási felelősséget kizáró tényezők:
Helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás, szakszerűtlen kezelés, poros, nedves környezetben való használat, hibásan telepített, vírus okozta meghibásodás, természetes kopás, elhasználódás.
Amennyiben a javítás során kiderül, hogy a meghibásodás nem tartozik a jótállás körébe vagy a jótállási felelősséget kizáró tényezők miatt következett be a szerviz jogosult a szokásos, azaz a Szolgáltatónál érvényes javítási díjat felszámítani.
A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltató terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.
A Szolgáltató az általa eladott áruk minőségéért hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossággal felel.

9. ADATVÉDELEM

9.1 Ügyfél a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a web-oldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az abban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

9.2 A Személyes adatokat Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztató leírt feltételek szerint kezeli.

10. FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

Ügyfél a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalakkal kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, illetéktelen hozzáférésekből, az üzenetek tartalmának esetleges módosulásából, vagy más hasonló okból eredő károkért. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért, s teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal a jogsértések felderítése végett.

A weboldalainkon megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Azok tartalma rendszeresen frissítésre kerül, ennek ellenére sem áll módunkban az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai esetére felelősséget vállalni. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok, az elvesztett, elfelejtett, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé váló jelszó miatti szállítási késedelemért, egyéb problémáért, hibáért, illetve a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért.

Amennyiben Ügyfél a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, és azt jelzi a Szolgáltatónak, a Szolgáltató jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására, amennyiben jelzést megalapozottnak találja. A felhasználók a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
Amennyiben a Jogi nyilatkozatot és az adatvédelmi feltételeit a Szolgáltató módosítja, a változásokat a portál nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

12. EGYÉB FELTÉTELEK

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan szolgáltatásra illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik.

A Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, ettől függetlenül maximális biztonságra törekedve javasoljuk a Felhasználók számára aktuális adatbázisú vírus védelmi szoftverek és naprakészen frissített operációs rendszerek használatát.

A Webáruház használata feltételezi a Felhasználók részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók az Európai Parlament és Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseinek figyelmbe vételével.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.
A Szolgáltató szaküzleteiben és internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.


1. számú melléklet - Elállási nyilatkozat-minta

Elállási szándék esetén a Fogyasztó a nyilatkozatát az alábbi sablon kitöltésével is megteheti:

Elállási nyilatkozat

Címzett:
Computer Market Kft
1182 Budapest, Körös u. 30.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom indoklás nélküli elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében.

Nyilatkozattevő (Fogyasztó) adatai:
Név: ....................................................................................................
Cím: .....................................................................................................
Telefonszám:  +36 /  _ _   / _ _ _  - _ _ _ _
E-mail cím: ................................................................

A megrendelés száma: ...........................
A szerződéskötés/átvétel időpontja: ...........................

____________________________________________________________________________________
| Ssz.     | Termék neve:     | Mennyiség     | Bruttó egységár     | Bruttó összérték          |
|           |                          | (M)               |           (BR.EÁR)     | (M x BR.EÁR)              |
____________________________________________________________________________________
|   1.     | ..................................................................      | ..........................      | ............................... Ft     | ................................ Ft  |
____________________________________________________________________________________
|   2.     | ..................................................................      | ..........................      | ............................... Ft     | ................................ Ft  |
____________________________________________________________________________________
|   3.     | ..................................................................      | ..........................      | ............................... Ft     | ................................ F  |
____________________________________________________________________________________
|   4.     | ..................................................................      | ..........................      | ............................... Ft     | ................................ Ft  |
____________________________________________________________________________________
|   5.     | ..................................................................      | ..........................      | ............................... Ft     | ................................ Ft  |
____________________________________________________________________________________
Az elállás miatt visszajuttatásra kerülő termékek bruttó összértéke:       .................................. Ft

 

Kelt: ...................................

 

 

.....................................................

Fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges)


Érvényes: 2020. július 1-től.

Adatkezelési tájékoztató
Jogi nyilatkozat

Webáruház jogi nyilatkozat és feltételek

Regisztráció:

Webáruházunkban regisztráció nélkül is böngészhet, ismerkedhet termékeinkkel és árainkkal.
Ha vásárolni szeretne, szükséges regisztrálnia magát. Itt adhatja meg számlázási és szállítási adatait,
illetve hírlevelünkre is feliratkozhat.

Amennyiben bármelyik társoldalunkon keresztül már regisztrálta magát, úgy felhasználónevével és jelszavával beléphet.
Legközelebbi vásárlásánál belépéskor elegendő megadnia felhasználónevét és jelszavát, korábban megadott adatait a rendszer tárolja.

Kérjük, kísérje figyelemmel levelezését (a regisztrációban megadott e-mail címen), mert így tartjuk Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatjuk a rendelés menetéről, a kiszállítás idejéről, vagy a rendelt termék beérkezéséről.

Adatvédelem:

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

A Computer Market Kft. tevékenysége során minden rendelkezésére álló eszközzel védi látogatói és ügyfelei személyiségi jogait, betartja a Polgári Törvénykönyvben és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben rögzített előírásokat. Az érintettek megadott személyes adataik alábbiak szerinti kezeléséhez kifejezetten hozzájárulnak.
Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek
átadni.A felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden tőle elvárhatót megteszünk, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló
1998. évi VI., ill. 2005. évi LIII. törvényekre, a hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezésekre, a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról szóló 226/2003. (XII. 13.) kormányrendelet előírásaira.

Az ügyfelek adatait mint Adatkezelő - tárolhatjuk, és azokat statisztikai célokra összesítve szabadon felhasználhatjuk. A felhasználók adatait közvetlen üzletszerzésre csakis azok hozzájárulásuk esetén használjuk fel, és harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérésére kötelesek vagyunk megsemmisíteni.

A portál megtekintéséhez általában nem szükséges személyes adatok megadása, egyes
szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükségesek lehetnek olyan információk is, amelyek személyiségi jogokat érintenek. Ezeknek a célja leggyakrabban inkább statisztikai jellegű, míg egyes esetekben a felhasználók egyértelmű azonosítására szolgálnak. A személyes információk megadásakor - például megrendelők kitöltése - a Felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a kért szolgáltatás teljesítése érdekében azonosításukra felhasználjuk. A Computer Market Kft. a birtokába került
személyes adatokat csak és kizárólag a látogató által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja.
Weblapjainkon a személyi adatoktól eltérő, a bejelentkezéshez használt adatokat is gyűjtünk, ezek azonban a felhasználók számítástechnikai eszközeire vonatkoznak: a bejelentkezők IP címe,
böngészőjének típusa, egyes cookie információk, tartózkodási országa, internetszolgáltatója, milyen
webhelyről érkezik, és melyik webhely irányába hagyja el a Computer Market Kft. -t. Ezeket a személyesnek
tekinthető (de nem személyi-) adatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, és tároljuk.
További felhasználásuk csak abban az esetben lehetséges, ha az illetékes hatóságok erre külön
utasítást adnak.
Amennyiben egy felhasználó az ebben a dokumentumban leírtakkal össze nem egyeztethetően jár
el, illetve törvénytelen magatartást tanúsít, akkor a törvényes eljárás megindításához mi magunk
kezdeményezzük azonosítását.
Internetes oldalainkról olyan, a Computer Market Kft. helyes működéséért felelős web alapú (szkript)programok,
cookie-k és illesztőeszközök (plugin-ok) kerülhetnek felhasználóink számítógépeire, amelyek
felhasználóink internetes eszközeiben (számítógépében, operációs rendszerében és egyéb alkalmazásaiban) semmilyen károsodást nem okoznak, így minden erre vonatkozó megkereséssel
kapcsolatos felelősségtől elhatároljuk magunkat.

A regisztráció további feltételei:

A Computer Market Kft. oldalain tilos minden olyan magatartás, amely ellenkezik a hatályos magyar vagy Uniós
jogszabályokkal. A Computer Market Kft. jogosult a portál és a felhasználók tevékenységének figyelemmel
kísérésére és szükség esetén a jogsértő, vagy nem odaillő tevékenység (bejegyzés, hozzászólás, stb.)
törlésére. Súlyos jogszabálysértés észlelése esetén a Computer Market Kft. a hatáskörrel rendelkező hatóságot
megkeresi és az érintett felhasználó regisztrációs (személyes) adatait jogosult a hatóság részére
átadni.

A Computer Market Kft. fenntartja a jogot, hogy bárkinek a bejegyzett tagságát, regisztrációját felfüggessze,
illetve oldalait minden olyan személy elől, aki a leírtakkal össze nem egyeztethető módon jár el. A
Computer Market Kft. jogosult az üzleti érdekeit sértő, illetve a leírtakkal összeegyeztethetetlen információt,
adatot előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolítani oldalairól. A Computer Market Kft. nem vállal felelősséget az
oldalain megjelent információkkal, illetve bármilyen az oldalai látogatásából eredő egyéb káresetre
vonatkozóan.

A Webáruház üzemeltetője:

Computer Market Kft.